วิธีการละหมาด

วิธีละหมาดซุบฮิ 

มี 2 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้

>> ร่อกะอัตที่ 1
1. ให้เริ่มพิธีด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ หันหน้าไปทางทิศ กิบลัต
สำหรับประเทศไทยหันไปทางทิศตะวันตก ตามองลง ตรงที่ที่จะกราบสุญูดข้างหน้า สำรวมจิตแน่วแน่มุ่งตรงต่ออัลเลาะฮ์ ซ. บ. และอ่านนำว่า
อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ฟัรด็อด ซุบฮิ ร๊อกอะตัยนี่ อะดาอันลิ้ลลาฮี่ตาอ้าลา "
คำเนียต " ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮี2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา "


2.ตักบีรร่อตุลอิฮรอมคือยกมือทั้งสองข้างโดยแบฝ่ามือไปข้างหน้า ให้หัวแม่มือจรดหรืออยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้าง แล้วกล่าวคำว่า  อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "
ในชณะที่กล่าวคำ อัลลอฮู่อั๊กบัร ให้ตั้งเจตนา หรือนึกในใจ ( เนียต) ว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮ์ 2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลลอฮตะอาลา แล้วลดมือทั้งสองลงมากอดอกให้มือขวาทับข้อมือซ้าย3. แล้วอ่านดุอา อิฟติตะฮ์ ดังนี้

อ่านว่า " อัลลอฮู่อักบัร กาบีรอ วัลฮัมดูลิลลาฮี่ ก้าซีรอ ว่าซุบฮานัลลอฮี่ บุครอเตา ว่า อ้า ซีลา วัจญะห์ตู้วัจฮี่ยาลิลลาซีย์ ฟ่าตอรอซซ่ามาว่าตี้วัลอัรฎ่อ ห้านีฟัมมุสลีเมาว์ ว่ามาอานา มีนัลมุชรีกีน อินน่าซอลาตี ว่านูซูกี ว่ามะห์ยาย่า ว่าม่ามาตี ลิลลาฮี่ ร้อบบิลอาล่ามีน ลาซ่ารีก้าล้าอู ว่าบิซาลีก้า อู้มิรตู้ว่าอานา มีนัลมุสลีมีน "4. อ่านอะอูซุบิลลาฮ์ บิสมิลลาฮ์และซุเราะอ์ฟาติฮะห์จนจบ คือ
" อ้าอูซุบิลลาฮี่ มีนัสซัยตอนิรรอญีม "บิสมิลลา ฮิรเราะห์ มา นีรรอฮีม
อัลฮัมดูลิลลาฮีร้อบบิลอาลามีน อัรเราะห์มานิรรอฮีม มาลีกี้เยามิดดีน อี้ยากาน๊ะบูดู ว่า อี้ยากานัซตาอีน อิห์ดีนัซซี่รอตอลมุสตากีม ซีรอตอลลาซี นาอันอัมตาอาลัยเฮม ฆอยริลมัฆดูบีอาลัยเฮม วาล้าดดอลลีน อามีน
5. อ่านซูเราะห์ใดซูเราะห์หนึ่งจากอัลกุรอาน เช่น ซูเราะฮ์ อัลกาฟีรูน คืออ่านว่า " บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม
กุ้ลยาอัยยูฮัลกาฟีรูน ลาอ๊ะบูดูมาตะบูดูน ว่าลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอันตุม ว่าลาอาน่าอ่าบีดุมมาอ้าบัดตุม วาลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอะบุด ล่ากุมดีนุกุม วาลี่ยาดีน "

6. เมื่ออ่านซุเราะห์ เสร็จแล้วให้กล่าวว่า อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "
พร้อมกับยกมือทั้งสองเหมือนกับการตั๊กบีรร่อตุ้ลอิฮรอม ในข้อ 2 แล้วเอามือลง ก้มศรีษะ โดยโน้มตัวลงเอาฝ่ามือจบเข่า ให้ศรีษะและหลังอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า ร่อเกาะอ์ หรือรูกัวะอ์ หยุดนิ่งพร้อมกับอ่านตัลเบียะฮ์ คือ
อ่านว่า " ซุบฮ่านาร้อบบียัลอ้าซีม ว่าบี้ฮัมดิฮ "7. เมื่ออ่านตัสเบียะฮ์จบเเล้วให้เงยขึ้นมายืนตรง ขณะที่กำลังที่เงยให้อ่านว่า
อ่านว่า " ซ่ามีอัลลอฮู่ ลี่มันห้ามีดะฮ์ "

พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหล่เหมือนกับการตักบีร ครั้งแรก แล้วจึงลดมือลงแนบกับข้างตัวเรียกว่า เอี๊ยะติด๊าล ขณะที่ยืนตรงอยู่นี้ไห้อ่าน
อ่านว่า " ร็อบบ้านา ล้ากัลฮัมด์"
8. กล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร พร้อมกับลดตัวลงคุกเข่ากับพื้น เอา ฝ่ามือยีนลงที่พื้น่ ให้ปลายนิ้วมือขี้ตรงไปข้างหน้า แล้วก้มลงให้หน้าผากแนบลงกับพื้นและจมูกแตะพื้นปลายนิ้วเท้าแนบพื้น เรียกว่า สุญูด ให้หยุดนิ่งพร้อมกับอ่าน
อ่านว่า " ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์ "


9. กล่าว อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "
พร้อมกับเงยศรีษะจากการสุญูดขึ้นมานั่ง เรียกว่า นั่งระหว่างสองสุญูด ในการนั่ง ให้เอาตาตุ่มเท้าซ้ายรองก้น ให้ท้องนิ้วของเท้าขวายันพื้น ฝ่ามือทั้งสองวางบนเข่าแล้วจึงอ่าน

อ่านว่า " ร็อบบิฆ์ฟิรลี วัรฮัมนี วัรซุกนี วะฮ์ดีนี ว่าอาฟีนี วะฟู่อันนี


10. เมื่ออ่านจบแล้วจึงกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร
พร้อมกับก้มลงสุญูดอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า สุญูด ครั้งที่ 2 อ่าน
อ่านว่า" ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์ 3 ครั้ง เหมือนการสุญูดครั้งแรก"


11. เมื่ออ่านจบแล้วจึงเงยจากสุญูดครั้งที 2 พร้อมกับการกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร
มายึนตรง เอามือกอดอกดังเดิม ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ข้อที่ 1-11 นี้เรียกว่า จบร่อกะอัตที่ 1
>> ร่อกะอัตที่ 2 ปฏิบัติต่อจากข้อ 11 คือ

12. อ่านบิ้สมิลละฮ์ซูเราะฮ์ฟาติฮะห์ และอามีน เหมือนที่กล่าวแล้วในข้อ 4 ทุกประการ

13. อ่านซูเราะห์ใดซูเราะฮ์หนึ่งจากอัลกุรอ่าน เช่น ซูเราะ อัลอิคลาส คือ

อ่านว่า " กุ๊ลฮูวัลลอฮู่ อ้าฮัด อัลลอฮุซซ่อมัด ลัมย่าลิด ว่าลัมยูลัด ว่าลัมย่ากุ๊ลล่าฮู กู้ฟูวันอ้าฮัด "

14. เมื่ออ่านซูเราะห์จบแล้วให้ตักบีรแล้วร่อเกาะอ์ โดยอ่านและปฏิบัติเหมือนข้อ 6 ทุกประการ

15. เอี๊ยะติด้าล โดยอ่าน และปฏิบัติเหมือนข้อ 7 ทุกประการ

16. ขณะที่ยืนตรงเสร็จจากการเอี๊ยะติด้าลเฉพาะการละหมาดซุบฮิมีสุนัตให้ยกมือทั้งสองขึ้นเพื่ออ่านดุอา ( ขอพร) เรียกว่า ดุอากุนูด คือ

     
อ่านว่า " อัลลอฮุมมะฮ์ ดินี ฟีมันฮ่าดัยต์ ว่าอาฟี่นีฟีมันอาฟัยด์ ว่าต้าวัลล่านี่ ฟีมันตาวัลลัยต์ ว่าบาริ๊กลี่ฟี่มาอ๊ะตอยด์ ว่ากิ๊นีบิ้เราะห์ม่าตี้ก้า ซัรร่อมาก้อฏอยต์ ฟ่าอินน่าก้าตั๊กฎี ว่าลายุกฎออาลัยต์ ว่าอินน่าฮูล่าย่าซิลลู่เมาวาลัยต์ ว่าลาย่าอิซซูมันอาดัยต์ ต้าบาร็อกตาร้อบบ้านา ว่าต้าอาลัยต์ฟ่าลากัลฮัมดู้ อาลามากอฎอยต์ อัซเตาฆ์ฟีรู่ก้าว่าอ้าตูบู้อีลัยก้า ว่าซ้อลลัลลอฮู่ อ้าลาซัยยี่ดี้นามู่ฮัมม่าดิว ว่าอ้าลาอาลีฮี่ ว่าเซาะห์บิฮี ว่าซัลลั้ม "


17. เมื่ออ่านดุอากูนุดเสร็จแล้วจึงกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร แล้วก้มลงสุญูดโดยอ่านและปฏิบัติตามข้อ 8 เหมือนเดิม

18. นั่งระหว่างสองสุญูด โดยอ่านและปฏิบัติเหมือนข้อ 9 เช่นเดิม

19. สุญูดครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนข้อ 10

20. เมื่อเงยจากสุญูดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร ให้นั่งลงเพื่ออ่านตะฮียาต
สำหรับการละหมาดซุบฮิ การนั่งครั้งนี้เรียกว่า การนั่งตะฮียาตครั้งสุดท้ายเพราะเป็นการนั่งเพื่ออ่านตะฮียาตในร่อกะอัตสุดท้าย ( ร่อกะอัตที่ 2)
วิธีนั่งตะฮียาตครั้งสุดท้ายซึ่งเรียกว่า การนั่งต้าวัรรุก คือนั่ง ให้ก้นราบกับพื้นเอาเท้าซ้ายสอดไปใต้แข้งของเท้าขวา ให้ท้องนิ้วขวายันกับพื้น เอามือวางบนขาอ่อนเสมอกับหัวเข่า กำมือขวาเพียง 4 นิ้ว สำหรับนิ้วขี้ไม่ต้องกำปล่อยให้ขี้ออกไปข้างหน้ายังที่สุญูดแล้วอ่านคำตะฮียัต


21. ในการนั่งตะฮียัตครั้งสุดท้ายนี้ ต้องอ่านทั้งคำตะฮียัตและบทซ่อละหวาด สำหรับคำอ่านตะฮียัต คือ

อ่านว่า " อัตต้าฮี้ยาตุ้ลมู่บาร่อกา ตุซซ่อล่าวา ตุซตอยยี่บาตู้ลิลาฮี่ อัซซ่าลามูอ้าลัยก้า อัยยู่ฮันน่าบี่ยู่ ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮี่ ว่าบ้ารอกาตู้ฮ์ อัซซ่าลามู่อ้าลัยนา ว่าอ้าลาอี้บาดิ้ลลาฮิสซอลีฮีน อัซฮ่าดู้อันลาอี้ลา ฮ่าอิลลัลลอฮู่ ว่าอัซฮ่าดู้อันน่ามูฮำม่าคั้รร่อซูลุ้ลลอฮ์ อัลลอฮุมม่า ซ้อลลี่อ้าลา ซัยยีดี้นามู่ฮำมัด "
22. เมื่ออ่านตะฮียัตจบให้อ่านบทซ่อละหวาดนี้ต่อไป อีก

อ่านว่า " ว่าอ้าลาอาลี่ซัยยี่ดี้นามู่ฮำมัด ก้ามาซ้อลลัยต้า อ้าลาซัยยีดี้นาอิ๊บรอฮีม ว่าอ้าลาอาลี่ซัยยี่ดี้นาอิ๊บรอฮีม ว่าบาริกอ้าลาซัยยี่ดี้นามู่ฮำม่าดิวว่าอ้าลาอาลี่ซัยยี่ดี้นามู่ฮำมัด ก้ามาบาร็อกต้าอ้าลาซัยยีดีนาอิ๊บรอฮีม ว่าอ้าลาอาลี่ซัยยีดี้นาาอิ๊บรอฮีม ฟิ๊ลอาล่ามีน่า อินน่าก้า ฮ่ามีดุมม่าญีด "

23. เมื่ออ่านซ่อล่าหวาดจบแล้วว จึงให้กล่าวสลามโดยกล่าวว่า
อ่านว่า " อัซซ่าลามู่อาลัยกุม ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮ์ " พร้อมกับผินหน้าไปทางขวาสุดและจึงกล่าวอีกว่า
อัซซ่าลามู่อาลัยกุม ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮ์พร้อมกับผินหน้าไปทางซ้ายสุด

เป็นอันว่าการละหมาดซุบฮิ 2 ร่อกะอัตก็เสร็จสิ้นลงเพียงนี้

24. เมื่ออ่านซ่อล่าหวาดจบตามข้อ 22 แล้วก่อนกล่าวสลาม จะอ่านดุอาก่อนให้สลามด้วยก็ยิ่งดี แต่จะไม่อ่านก็ได้เพราะเป็นสุนัต
จบละหมาดซุบฮิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น